Levar Hotell – Anno 1635

Historiken

Vid hösttinget i Nordmaling den 25 november 1635 antecknades i domboken:

”Tommas Algotsson i Levar är nu av rätten tillsatter att vara gästgivare här i Nordmalings socken att föra de vägfarande fram på deras resa både med öl och mat för en riktig betalning efter H:Majst:s tryckta mandat”.

Till det yttre påminner Levar Hotell lite om det kungliga slottet, men naturligtvis i mycket förminskad skala. En gång i tiden bötfälldes också byggherren för att han kopierat slottet. Slottslikheten passar annars bra, för här har många celebra personer övernattat, ätit och tömt sina bägare och stop under årens lopp – bl a Karl XI, Carl von Linné och Oscar II.

År 1771 hade regeringen utfärdat ett förbud för hembränning. Här i Nordmaling var inte gästgivaren Erik Öberg i Levar glad åt förbudet. Han beslöt då att skriva till kungen, Gustav III år 1778, brevet har följande lydelse:

”Mildaste, allernådigste Konung, förbarma thig öfwer oss, som är wår Fader, hjelp oss som längst bort i Nordlanden bo och hafwa warken Wijn, ej heller olja i Krukorna til at wederqwicka wåra trötta utarbetade lemmar med och inte penningar till at Kiöpa, hwarföre Wij underdånigst bönfalla at få tillwerka lijtet brännwin, efter thet i fordom tider brukeligit hwarit, af landets frucht, som Gud oss gifwer i wårt anletes swett och af Gud tillförene i paradiset förunnat.”

Det framgår ej vad kungen svarade sin undersåte. Nuvarande byggnad uppfördes år 1827 av Jonas Arctaedius. Det genomfördes om och tillbyggnad på 1850-talet och 1890-talet. Byggnaden blev gästgivaregård år 1860 och fortsatte den gästgivaretradition som funnits i Levar sedan år 1635.

År 1976 övertog May-Liss Abrahamsson Levar Hotell. Vid denna tid var hotellet i dåligt skick, men efter många stora och kostnadskrävande reparationer – såväl exteriört som interiört – lyckades hon bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Hotellet har haft ytterligare 2 ägare efter det. I maj 2013 köpte Erik och Erica Sjöström Hotellet och driver det tillsammans.